This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 572

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), във връзка с писмо с изх. № АВК-ВТ-171/20.06.2019 г. на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на асоциацията на 13.08.2019 г. (вторник), да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г. в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, на основание на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г. да бъде в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.“

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема да се извърши актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.“

3. По т. 3 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в извънредното заседание на Общото събрание на 13.08.2019 г. (вторник), определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 13.08.2019 г. (вторник) на заседанието на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г. в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди лева), на основание на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г. да бъде в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.“

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема да се извърши актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.“

3. По т. 3 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |