This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 571

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.181, ал.6 от Закона за горите и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, както следва:

§ 1. В Глава втора, Раздел ІV. „Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии“, в чл. 22, ал. 2 се правят следните промени:
а). т. 1 се отменя;
б). в т. 3, б. „е“ след думите „постоянно или временно обитаване“ се добавя: „както и съоръжения за опазване на горите от пожари“;
в) т. 4 се отменя;
г). т. 5 се отменя;
д). създава се нова т. 6 със следното съдържание:
„станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;“;
е). създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни ценности.“.

§ 2. В Глава четвърта, Раздел І. „Общи положения“, в чл. 32 се отменят ал. 2 и ал. 3.

§ 3. В Глава четвърта, Раздел II. „Ползване на дървесина“, в чл. 34 се правят следните промени:
а). досегашният текст става ал. 1;
б). създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, е възмездно.“.

§ 4. В Глава четвърта, Раздел II. „Ползване на дървесина“, в чл. 37, ал. 1, т. 2 думите „(В сила от 01.01.2016 г.)“ се заличават.

§ 5. В Глава четвърта, Раздел II. „Ползване на дървесина“, в чл. 38, ал. 2 думите „(В сила от 01.01.2016 г.)“ се заличават.

§ 6. В Глава четвърта, Раздел III. „Ползване на недървесни продукти“, в чл. 39, се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
„Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от горските територии, когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и свободно.“.

§ 7. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 7 със следното съдържание:
„§ 7. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 25.07.2019 г. с Решение № 571 от Протокол № 68 и влиза в сила от деня на приемане.“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |