This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 568

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.13, чл.16 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг (ЗОД), както и в изпълнение на чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.5 и чл.19а от ЗОД и чл.44, ал.1, т.6 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел подготовка на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, по приоритетна ос 2: „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 427 659 лева (четиристотин двадесет и седем хиляди шестстотин петдесет и девет лева);

• Валута на дълга – лева;

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – от получените средства по проект TALES „Приказки за култура, история и природа”.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД и Управляващата банка;

• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Лясковец, по Договор за предоставяне на субсидия № 99007 сключен на 11.09.2018 г. между Община Виделе и Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове, Румъния, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Лясковец, по която постъпват средствата по проект: TALES „Приказки за култура, история и природа” по Договор за предоставяне на субсидия № 99007 от 11.09.2018 г.
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Лясковец по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и бюджетните взаимоотношения на Община Лясковец по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |