This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 567

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. и Решение № 498/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.2 и чл.12, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129/26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „А”, т. 5 от свое Решение № 51/28.01.2016 г. по следния начин:

5. Обща администрация – 13 броя, разпределени в:
- Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” - 11 броя, в т.ч.:
а). Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” - 6 броя;
б). Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” - 4 броя, в т.ч. Звено за административно - техническо обслужване на Общинския съвет (1 брой), съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.
- Финансов контрольор – 1 бр.
- Вътрешен одитор – 1 бр.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „А”, т. 6 от свое Решение № 51/28.01.2016 г., по следния начин:
6. Специализирана администрация – 20 броя, разпределени в:
- Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” – 7 броя;
- Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” – 9 броя;
- Отдел „Местни приходи“ – 3 броя;
- Главен архитект – 1 брой.

ІIІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |