This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 566

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 2.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. като числото „2 993 191 лв.” става „2 972 661 лв.” и текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 972 661 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 718 558 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 66 200 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 7 270 лв. собствени средства;
- 90 032 лв. от приватизация;
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв.
съгласно Приложение № 2 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 134 359 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с.Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки в Община Лясковец – 113 359 лв.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Резерв от целева субсидия - 152 318 лв.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.
1.3.7. За довършителни работи с характер на текущ ремонт от собствени средства – 15 000 лв. за дофинансиране на НЧ „Напредък - 1870” – гр. Лясковец.

Наименование:
А). Целева субсидия § 51-00
било става
1. ДГ „Пчелица“ - укрепване стълбище 13 000 0
2. ДГ „Пчелица“ - монтиране на козирки на II етаж 8 000 0
3. ДГ „Пчелица“ - укрепване стълбище
и монтиране на козирки на II етаж 0 21 000
Всичко: 21 000 21 000

Б). Собствени приходи § 51-00 било става
1. „Аварийно отводняване и възстановяване на
настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани
Гинчев” - гр. Лясковец” – за проектиране 0 960
2. „Основен ремонт на обслужваща сграда към
спортен комплекс в град Лясковец – Етап 1” – за проектиране 0 4 620
Всичко: 0 5 580

§ 52-00
било става
1. гр. Лясковец - лекотоварен автомобил 1+1 на
лизинг за 3 години 6 700 0
Всичко: 6 700 0
§ 53-00
било става
1. гр. Лясковец - Проектиране 19 410 0
Всичко: 19 410 0

§ 51-00
било става
1. с. Джулюница - ремонт покривна конструкция на
НЧ „Пробуждане - 1896“ - с. Джулюница 20 000 0
2. с. Драгижево - ремонт покривна конструкция на
НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево 25 000 0
Всичко: 45 000 0

§ 55-00
било става
1. с. Джулюница - ремонт покривна конструкция на
НЧ „Пробуждане - 1896“ - с. Джулюница 0 20 000
2. с. Драгижево - ремонт покривна конструкция на
НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево 0 25 000 Всичко: 0 45 000

В). Целеви трансфер – ПМС 165/07.08.2018 г. § 51-00
било става
1. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите
на територията на общината 278 376 0
2. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите
на територията на общината - ул. „Любен Каравелов” 0 152 010
3. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите
на територията на общината - ул. „Панайот Хитов“ 0 104 056
4. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите
на територията на общината - ул. „Трети март“ 0 22 310
Всичко: 278 376 278 376

Г). Средства от ЕС
§ 51-00
било става
1. Проект „Ремонт и обновяване на читалище
„Напредък - 1870“ - гр. Лясковец“ 349 992 359 468
2. „Приказки за култура, история и природа” -
ТГС Румъния - България 855 519 894 635
Всичко: 1 205 511 1 254 103

§ 52-00
било става
1. Проект „Ремонт и обновяване на читалище
„Напредък - 1870“ - гр. Лясковец 9 476 0
2. „Приказки за култура, история и природа” -
ТГС Румъния - България 39 116 0
Всичко: 48 592 0

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |