This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 67 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 561

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” за заслуги към Община Лясковец на арх. Анелия Стефанова Димова.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и във връзка с Празника на град Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец удостоява арх. Анелия Стефанова Димова със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” за заслуги и принос от обществена значимост и от стратегическа важност за устойчивото развитие на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |