This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 67 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 559

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2019 г., както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2019 г.
2. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 г.
3. Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Приказки за култура, история и природа”.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2019 г.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно- образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2019/2020 г. - училища и детски градини.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2020 г.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2020 г. - 2022 г.
2. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец по проект „Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги на община Лясковец”.
3. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2019 г.
2. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2019 г.
3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2019/2020 г. в община Лясковец.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2020 г.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2020 г.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
4. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2020 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
7. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2019 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |