This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 67 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 557

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт и писмо с изх.№ 1342/27.05.2019 г. от Председателя на Апелативен съд - Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Открива процедура за определяне на двама съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново и определя правила за провеждането й, както следва:
1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново и да проведе изслушване, в състав:

1. Златко Христов Войводов – Председател;
2. Мария Иванова Петрова;
3. Радка Бориславова Банова.

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на изискванията, визирани в чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт:
• да са на възраст от 21 до 68 години;
• да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд - Велико Търново;
• да имат завършено най-малко средно образование;
• да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не страдат от психически заболявалия;
• да не са съдебни заседатели в друг съд;
• да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;
• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

3. В срок до 26.07.2019 г. кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново подават в Общински съвет - Лясковец следните документи:
• подробна автобиография, подписана от кандидата;
• нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;
• мотивационно писмо;
• писмено съгласие;
• декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
• документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Утвърждава образци на следните документи:
• заявление за кандидатстване - Приложение № 1;
• декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ - Приложение № 2;
• писмено съгласие - Приложение № 3.

5. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата Община Лясковец и се предоставя на Общински съвет - Лясковец в 7-дневен срок преди гласуването за определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.


Изтегли:
   Приложения № 1, № 2 и № 3.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |