This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 67 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 556

ОТНОСНО: Одобряване на Договор за партньорство и осигуряване на финансиране за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.59 - 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на Договор за партньорство със Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” за функциониране на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2019 г., съгласно Приложение № 1.

2. Дава съгласие за осигуряване на средства от общинския бюджет за 2019 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот, на територията на Община Лясковец в полза на местната общност.

3. Определя средства в размер на 9 000 лв. (девет хиляди лева) от общинския бюджет за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2019 г.

4. Приема общ бюджет на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2019 г. в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева), от които 9 000 лв. (девет хиляди лева) от бюджета на Община Лясковец и 3 000 лв. (три хиляди лева) от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”. Бюджетът на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” ще се разпределя по ред и начин, утвърдени от Общински съвет - Лясковец, съгласно Правила за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.

5. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Договор за партньорство между Община Лясковец от една страна и Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” от друга страна.


Изтегли:
   Приложение № 1
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |