This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 67 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 554

ОТНОСНО: Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец 2019 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец 2019 - 2020 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |