This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 66 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 553

ОТНОСНО: Одобряване текста на Договор за партньорство по проект „Build Solid Ground”, финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към ЕС Directorate-General for International Cooperation and Development(DG DEVCO).

На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.59 - 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на Договор за партньорство с Фондация „Подслон за човечеството” (Habitat for Humanity Bulgaria) по проект „Build Solid Ground”, финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към ЕС Directorate-General for International Cooperation and Development(DG DEVCO) – Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Договор за партньорство между Община Лясковец от една страна и Фондация „Подслон за човечеството” (Habitat for Humanity Bulgaria) от друга страна.


Изтегли:
   Приложение № 1
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |