This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 66 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 552

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, както следва:

§ 1. В Глава трета, Раздел ІІ. „Изисквания при строителство и поставяне на преместваеми обекти в поземлени имоти, предвидени за зелени площи – реализирани и нереализирани”, чл. 18, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 18. (1). В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 62 от ЗУТ и одобрена схема за разполагане на преместваемите обекти.”

§ 2. В Глава шеста „Контрол. Обезщетения. Административно-наказателни разпоредби”, в чл. 50, ал. 3 думите „…или упълномощено от него лице“ се заличават и текста придобива следното съдържание:
„Чл. 50. (3). Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.”

§ 3. В Глава шеста „Контрол. Обезщетения. Административно-наказателни разпоредби”, в чл. 51, ал. 2 се отменят т. 2 и т. 3.

§ 4. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 7 със следното съдържание:
„§ 7. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 30.05.2019 г. с Решение № 552 от Протокол № 66 и влиза в сила от 30.05.2019 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |