This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 66 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 551

ОТНОСНО: Доклад относно възлагането на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредбата № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, в изпълнение на Решение № 504/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема доклада на възложителя - Кмета на Община Лясковец относно проведено възлагане на обществена поръчка чрез „събиране на оферти с обява” с предмет: „Осъществяване на обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец” в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАв.П) и чл. 16в, ал. 1 от Наредбата № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, в резултат на което е сключен договор за обществената поръчка на 01.04.2019 г. по две автобусни линии: линия № 43В: Горна Оряховица - Добри дял - Козаревец - Джулюница и линия № 99: Горна Оряховица - Драгижево - Мерданя”, с изпълнител „Пътнически превози - Бъчварови” ООД.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |