This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 66 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 550

ОТНОСНО: Удължаване срока на дейностите, включени в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец и приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец удължава срока на дейностите, включени в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец до 2020 г.

2. Общински съвет - Лясковец приема План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2019 г.


Изтегли:
   План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2019 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |