This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 66 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 549

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 2.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. като числото „3 008 191 лв.” става „2 993 191 лв.” и се създава нова т. 1.3.7., като текстът придобива следната редакция:

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 993 191 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 739 088 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 66 200 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 27 800 лв. собствени средства;
- 90 032 лв. от приватизация;
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв.
съгласно Приложение № 2 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 134 359 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки в Община Лясковец – 113 359 лв.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Резерв от целева субсидия - 152 318 лв.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.
1.3.7. За довършителни работи с характер на текущ ремонт от собствени средства – 15 000 лв. за дофинансиране на НЧ „Напредък - 1870” – гр. Лясковец.

Наименование:
А). Собствени приходи § 52-00
било става
1. гр. Лясковец - косачка 0 1 690
2. гр. Лясковец - лекотоварен автомобил 1+1 на
лизинг за 3 години 0 6 700
Всичко: 0 8 390

§ 53-00
било става
1. гр. Лясковец - Проектиране 42 800 19 410
Всичко: 42 800 19 410

Б). ПРИВАТИЗАЦИЯ § 52-00
било става
1. гр. Лясковец - косачка 4 000 5 360
2. с. Джулюница - косачка 1 600 0
3. с. Козаревец - храсторез 1 800 0
4. с. Мерданя - храсторез 1 800 0
5. гр. Лясковец - косачка 0 1 320
6. гр. Лясковец - храсторез 0 1 260
7. гр. Лясковец - храсторез 0 1 260
Всичко: 9 200 9 200

III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.4.2. от свое Решение № 502/31.01.2019 г., като числото „8 000 лв.“ се запазва, а текстът придобива следната редакция:
„1.4.2. Други помощи – 8 000 лв. в т.ч. за:
- еднократна помощ за граждани – след решение на Общински съвет - Лясковец;
- новородени бебета, на които поне единия родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 50 лв. и
- разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица - 100 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |