This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 66 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 548

ОТНОСНО: Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Неразпределената печалба на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр. Лясковец за 2018 г. в размер на 1441.39 лева да остане в активите на дружеството.

2. Да бъдат отписани за сметка на неразпределената печалба на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр. Лясковец, вземанията от д-р Шиваров в размер на 8723.09 лева поради невъзможност за погасяването им и вземанията от д-р Милен Костов в размер на 1292.58 лева по същата причина и изпичане на повече от пет години.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |