This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 65 от заседание
на ОбС, проведено на 08.05.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 546

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново на редовно годишно събрание и избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на насроченото за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.) заседание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.9 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51, ал.2 и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.2 и чл.17, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Избира инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник-кмет на Община Лясковец, за представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, насрочено за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.).
Упълномощава инж. Росица Лазарова Господинова да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, насрочено за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.), като участва във вземането на решения от него, съобразно притежаваните от общината акции в капитала на дружеството и гласува съобразно интересите на Община Лясковец.

II. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - инж. Росица Лазарова Господинова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, насрочено за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:
1. По т. 10 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”, да гласува „против” при вземане на следното решение:
„ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”.

2. По т. 11 от дневния ред – Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”, да гласува „против” при вземане на следното решение:
„ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |