This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 25.04.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 539

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 517/28.02.2019 г. на Общински съвет Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Имот № 306.16, с начин на трайно ползване: нива с площ 1000 кв.м, шеста категория, местност „Над града” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1196/24.10.2018 г. при начална тръжна цена в размер на 4 100.00 лв. и депозит за участие в размер на 410.00 лв., представляващ 10 % от началната тръжна цена.

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 10.06.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

3. Плащането на достигната при търга цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445600

4. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500

5. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 100.00 (сто лева) лв. за обекта по т. 1, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19.

6. Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лв. за обекта по т. 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 – т. 6 не се приемат.

7. Утвърждава тръжната документация за обекта по т. 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

8. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв. в срок до 17:00 часа на 06.06.2019 г.

9. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 07.06.2019 г. в Информационния център на Община Лясковец.

10. Депозитът за участие за обекта по т. 1 да се внася в срок до 07.06.2019 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

11. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

12. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 17.06.2019 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

13. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 13.06.2019 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 14.06.2019 г., внасяне на депозит за участие – до 14.06.2019 г. вкл.

14. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта по т. 1 и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |