This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 25.04.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 532

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане (отм. ДВ, бр.24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2020 година.

Изтегли:
   Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2020 година
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |