This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 25.04.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 531

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с предложение изх.№ 0402-08-00-1279/17.04.2019 г. на Дирекция „Социално подпомагане” - Горна Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

Изтегли:
   Общинска програма за закрила на детето за 2019 година
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |