This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 521

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 2.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. като числото „2 998 715 лв.” става „3 008 191 лв.” и текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 3 008 191 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 754 088 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 66 200 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 42 800 лв. собствени средства;
- 90 032 лв. от приватизация;
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв.
съгласно Приложение № 2 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 134 359 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки в Община Лясковец – 113 359 лв.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Резерв от целева субсидия – 152 318 лв.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.

Наименование:
А). Целеви трансфер § 31-13 § 51-00
било става
1. „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен
комплекс в град Лясковец - Етап 1” 45 000 42 118
2. ДГ „Славейче” - ремонт стълбище и околно пространство 7 982 10 864
Всичко: 52 982 52 982

Б). ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК § 52-00
било става
1. ДГ „Славейче” - ремонт стълбище и околно пространство 254 0

§ 51-00
било става
2. ДГ „Славейче” - ремонт стълбище и околно пространство 0 254
Всичко: 254 254

В). ПРИВАТИЗАЦИЯ § 52-00
било става
1. Реконструкция и рехабилитация на уличната настилка,
тротоарите и съоръженията към тях на бул. „Христо Ботев”
в гр. Лясковец 80 832 0

§ 51-00
било става
2. Реконструкция и рехабилитация на уличната настилка,
тротоарите и съоръженията към тях на бул. „Христо Ботев” в
гр. Лясковец 0 80 832
Всичко: 80 832 80 832

Е). За средства от Европейския съюз § 52-00
било става
1. Проект „Ремонт и обновяване на читалище
„Напредък 1870“ гр. Лясковец 0 9 476

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |