This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 519

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 10.50 кв.м в имот с кадастрален № 2481, находящ в урегулиран поземлен имот за озеленяване между кв. 67 и кв. 69 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 80/09.06.2006 г. за поставяне на павилион с предназначение: търговска дейност, съгласно извадка на Подробна схема № 5 - Лц - актуализация, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер 21.00 лв. без вкл. ДДС и депозит за участие - 10 % от началния годишен наем в размер на 25.20 лв.

2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем.

3. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишна ИПЦ предходна година), обявен от Националния статистически институт.

4. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

5. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка и провеждане на публичния търг с тайно наддаване на терена, описан в т. 1 по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |