This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 518

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл.71, ал.1 и ал.2 и чл.90 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да се организира и проведe публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.72.1 (номер по предходен план 072001 по КВС на гр. Лясковец), с площ 204 850 кв.м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, местност „Радиневище”, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС- ч) № 1212/18.02.2019 г., при начална тръжна цена на годишен наем в размер на 3 226.39 лв., определена при годишна базисна наемна цена (БНЦ) за 2019 г. - 15.75 лв./дка за трайни насаждения, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, при следните условия:

1. Депозит за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.72.1 (номер по предходен план 072001 по КВС на гр. Лясковец), с площ 204 850 кв.м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, местност „Радиневище” - 10% (десет процента) от началната тръжна цена за годишен наем в размер на 322.64 лв.

2. Наемът за имота по т. 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт (НСИ), за което се подписва допълнително споразумение към договора за наем.

3. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 18.04.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, находяща се в сградата на Община Лясковец, ет. І, при спазване изискванията на Глава ІV, Раздел ІІ от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

4. В публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта могат да участват всички физически и юридически лица, представили в Информационния център на Община Лясковец в указания срок изискуемите документи:
- Ценово предложение от участника в търга - В образеца на ценово предложение се вписва предлаганата цена от участника цена за годишен наем, като тя следва да бъде не по-ниска от обявената начална тръжна цена;
- Документ за закупени тръжни книжа. Документът служи за допускане до търга, лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга на обекта, за който се отнася закупената тръжна документация;
- Банково бордеро за внесен депозит. Документът служи за допускане до участие в търга лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга на обекта, за който е внесен точният размер на предварително обявения за него депозит;
- Документ за самоличност на участника или на лицето, което представлява участника (на пълномощника при представителство);
- Документ за регистрация - участниците са длъжни да представят копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Пълномощно за представителство, когато в търга участва пълномощник;
- Заявление за участие в търга;
- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
- Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец.

5. Не се допускат до участие в публичния търг с тайно наддаване пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект.

6. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена за годишен наем, която се обявява пред всички участници и търгът се закрива. При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена. В този случай стъпката на наддаване е 5 на сто от първоначалната тръжна цена.

7. При сключване на договора, удостоверения за липса на публични задължения по смисъл на 162, ал. 2 от ДОПК от органите на Националната агенция за приходите и от Отдел „Местни данъци“ в общинска администрация на Община Лясковец, се изисква служебно от Кмета на Община Лясковец.

8. При несключване на договора за наем в определения срок, спечелилият търга участник губи правото за сключване на договор за отдаване под наем на обекта, както и внесения депозит. В този случай, Кметът на общината може да покани за сключване на договор участника, предложил следващата по размер цена.

9. При сключване на договора за наем, наемателят е длъжен за своя сметка да изкорени бракуваното трайно насаждение и извърши промяната на начина на трайно ползване на описаният имот по т. І в срок до една година от сключване на договора за наем. След промяна на начина на трайно ползване на обекта, се променя наемната цена считано от месеца, следващ месеца, в който е извършена промяната на начина на трайно ползване на имота. Наемната цена за имота след промяната на начина на трайно ползване на имота се определя като към годишната базисна наемна цена, определена съобразно променения начин на трайно ползване на земята, се добави резултатът от произведението от процентното увеличение, достигнато при търга от спечелилия участник и годишната базисна наемна цена за новия начин на трайно ползване на земята.

10. Тръжната документация за обекта да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса в размер на 15.00 лв., в срок до 17:00 часа на 16.04.2019 г.

11. Оглед на обекта по т. І да се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец.

12. Депозитът за участие в търга да се внася в срок до 17.04.2019 г. вкл., по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка ДСК ЕАД - филиал Лясковец
IBAN: BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

13. Предложения за участие в търга с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Информационния център на Община Лясковец, в срок до 17:00 часа на 17.04.2019 г.

14. При липса на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта по т. 1, да се проведе на 25.04.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.

15. Тръжна документация за участие в повторния търг с тайно наддаване да се закупува до 17:00 часа на 23.04.2019 г., депозит за участие да се внася до 24.04.2019 г. вкл., а предложения за участие да се подават в срок до 17:00 часа на 24.04.2019 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за имота по т. І съобразно реда и условията в настоящото решение, утвърждаването на тръжна документация, както и сключването на договор за отдаване под наем със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |