This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 517

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 499/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 г. в Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, със следните имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за жилищно строителство, в кв. 5 по ПУП - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 266/10.06.1997 г. с площ 588 кв.м;

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 367/09.12.1999 г. с площ 4200 кв.м, находящ се в база „Честово” с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39;

1.3. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 368/09.12.1999 г. с площ 3280 кв.м, находящ се в база „Честово” с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39;

1.4. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 489/16.02.2004 г. с площ 1224 кв.м, находящ се в база „Честово” с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39;

1.5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-84, в кв. 13, с площ 155 кв.м по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, ведно с построената в него масивна едноетажна нежилищна сграда - магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), подробно описан в АОС (частна) № 684/27.01.2011 г.;

1.6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-194 за обществено, административно и делово обслужване с площ 4 499 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ (ЗП) 742.56 кв.м, находящ се в кв. 49 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, с административен адрес: с. Козаревец, ул. „Д-р Никола Камбуров” № 2 А, описан в АОС (частна) № 1116/18.04.2016 г.;

1.7. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-95 за училищен квартал с площ 10 021 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ (ЗП) 734.44 кв.м и сграда на допълващо застрояване (гараж) със застроена площ (ЗП) 27.17 кв.м, находящ се в кв. 2 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял, общ. Лясковец, с административен адрес: с. Добри дял, ул. „Васил Левски” № 22, описан в АОС (частна) № 1117/18.04.2016 г.

1.8. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище с площ 6 920 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда - бивше училище със застроена площ (ЗП) 606 кв.м, находящ се в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 34, описан в АОС (частна) № 925/19.11.2012 г.

1.9. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, находящ се в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 968/29.10.2013 г., с площ 5 855 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март” № 11.

1.10. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ, с площ 777 кв.м, находящ се в кв. 48 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 640/06.02.2008 г. с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Кирил и Методий” № 87.

1.11. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІХ - за комплексно жилищно строителство, в кв. 98, с площ 1 833 кв.м, по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 540/01.09.2005 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”.

1.12. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - 756, в кв. 121, с площ 254 кв.м, по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 348/26.04.1999 г.

1.13. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-66, с площ 467 кв.м, находящ се в кв. 10 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС (частна) № 509/01.09.2004 г.

1.14. Имот с кадастрален № 2327, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - 2327 с площ 1153 кв.м, находящ се в кв. 4 по ПУП - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1160/17.07.2018 г.

1.15. Имот с кадастрален № 2322, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - 2322 с площ 715 кв.м, находящ се в кв. 4 по ПУП - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 264/10.06.1997 г.

1.16. Имот № 308.66, с начин на трайно ползване: лозе с площ 1.196 дка, шеста категория, местност „Цонкино кладенче” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1198/24.10.2018 г.

1.17. Имот № 306.16, с начин на трайно ползване: нива с площ 1000 кв.м, шеста категория, местност „Над града” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1196/24.10.2018 г.

1.18. Имот № 306.15, с начин на трайно ползване: нива с площ 1000 кв.м, шеста категория, местност „Над града” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1195/24.10.2018 г.

1.19. Имот № 305.21, с начин на трайно ползване: нива с площ 1.271 дка, шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1194/24.10.2018 г.

1.20. Имот № 600.25, с начин на трайно ползване: трайни насаждения с площ 1.844 дка, шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1193/24.10.2018 г.

1.21. Имот № 600.21, с начин на трайно ползване: трайни насаждения с площ 415 кв.м, шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1192/24.10.2018 г.

1.22. Имот № 600.20, с начин на трайно ползване: трайни насаждения с площ 593 кв.м, шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1191/24.10.2018 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите - частна общинска собственост, описани в т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |