This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 516

ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 във вр. с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.4, ал.2 от Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да бъдат предоставени на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., следните 3 бр. помещения на I-ви етаж – страна - югоизток в едноетажна масивна сграда, изградена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за училище в кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост (сградата на НУ „Никола Козлев”, закрито със Заповед № РД-14-50/22.06.2018 г. на министъра на образованието и науката):

а). Помещение № 12 - работен офис (58.20 кв.м) Офис – кабинет на Мобилен център за интегрирани социални услуги, граничещо:
- на изток – с двор;
- на север - с помещение № 11 и коридор;
- на запад – с помещение № 13;
- на юг - с двор, който е част от УПИ V - за училище.

б). Помещение № 13 – работен офис (53.4 кв.м) Кабинет за трудотерапевтични дейности и арт терапия, граничещо:
- на север и на запад с двор, който е част от УПИ V - за училище;
- на изток - с помещение № 12;
- на север – с коридор;
- на запад – с помещение № 14;
- на юг – с двор, който е част от УПИ V - за училище.

в). Помещение № 14 - зала за рехабилитация (56.05 кв.м) Зала за лечебна физкултура, граничещо:
- на изток - с помещение № 13;
- на север – с коридор;
- на запад – с помещение № 16
- юг – с двор, който е част от УПИ V - за училище.
Към предоставените помещения ще се ползват общи части, представляващи коридор, стълбище, представляващо подход към санитарни помещения (в отделна пристроена сграда) с площ 90 кв.м, построена в УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост), както и санитарните помещения (в отделна пристроена сграда) и вътрешен двор.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия относно предоставените допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., за периода на реализация на дейностите по проекта.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |