This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 514

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външно ел.захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79,677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79, 677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79, 677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |