This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 513

ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Утвърждава състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Лясковец, както следва:

Председател: Снежина Райкова - Стоянова – Председател на постоянната комисия ,,Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм” към Общински съвет - Лясковец;
Членове:
1. Марияна Събева Бъчварова – Председател на постоянната комисия ,,Образование култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията” към Общински съвет - Лясковец;
2. Милена Николаева Николова – Управител на Общински комплекс за социални услуги;
3. Ваня Табакова – Управител на Домашен социален патронаж – гр. Лясковец;
4. Мария Вълчева – Инспектор ,,Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец;
5. Кремена Христова Дряновска – Представител на Дирекция ,,Социално подпомагане” – гр. Горна Оряховица;
6. Петя Стефанова Станчева – Председател на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Горна Оряховица;
7. Стефан Кочемидов – Председател на ,,Общинската организация на хората с увреждания“;
8. Кметове на кметствата на територията на общината: Кметство с. Джулюница, Кметство с. Добри дял, Кметство с. Козаревец, Кметство с. Драгижево и Кметство с. Мерданя, които ще участват на ротационен принцип в работата на Обществения съвет, като останалите четирима представители на кметствата ще участват в заседания на обществения съвет със съвещателни функции.

II. Заседанията на Обществения съвет за упражняване на обществения контрол на дейностите по социално подпомагане се свикват веднъж на два месеца от председателя на Обществения съвет, като за работата му се съставя протокол.

III. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейности по социално подпомагане, Общественият съвет уведомява писмено Председателя на Общинския съвет - Лясковец и Инспектората към Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |