This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 512

ОТНОСНО: Одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 - чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява партньорство на Община Лясковец с общините Стражица, Елена и Златарица по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”.

2. Общински съвет одобрява текста на проект за Споразумение между кандидат и партньори (Приложение III от Условията за кандидатстване).

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише споразумението за общинско сътрудничество по т. 2 между Община Лясковец и общините Стражица, Елена и Златарица.


Изтегли:
   Споразумение между кандидат и партньори.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |