This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 08.02.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 509

ОТНОСНО: Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ застроен УПИ II - за производствено-складови дейности в кв. 145 по ПУП - ПР на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и Решение № 495/10.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да бъдат предприети действия за разваляне по съдебен ред по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Договор за продажба чрез приватизация от 17.02.2009 г. на недвижим имот, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за производствено-складови дейности в кв. 145 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“), сключен с купувача „ВАСИЛИСА ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД с ЕИК 104694270, поради виновно неизпълнение на задълженията на купувача по чл. 10, чл. 12 и чл. 13 от Договора за продажба чрез приватизация от 17.02.2009 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |