This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 506

ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” - гр. Лясковец с проект: „Библиотеката - пространство между виртуално и реално” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с искане с изх.№ 134/2201.2019 г. от Председателя на НЧ „Напредък - 1870” - гр. Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Библиотеката - пространство между виртуално и реално” отговарят на Стратегическа цел III. „Устойчиви, качествени и достъпни услуги за подобряване на социалния капитал и развитие на човешките ресурси”, Приоритет 3.3 „Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда”, Специфична цел 3.3.2. „Поддържане, обновяване и модернизация на материално-техническата база на културните институции” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |