This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 505

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на общото събрание на 19.02.2019 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2018 г.”

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2018 г.”
3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК, да гласува „за” вземане на следното решение:
„Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2019 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева и 00 ст.).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2019 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 15000
2. Община Велико Търново 22.30 % 9557.14
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5031.43
4. Община Елена 2.37 % 1015.71
5. Община Златарица 1.00 % 428.57
6. Община Лясковец 3.37 % 1444.29
7. Община Павликени 6.00 % 2571.43
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1555.71
9. Община Свищов 10.75 % 4607.14
10. Община Стражица 3.20 % 1371.43
11. Община Сухиндол 0.64 % 274.29

4. По т. 4 от дневния ред – Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на ВиК услугите, на основание точка 5.5 (а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, във връзка с писмо на Министъра на околната среда и водите с изх. № 08-00-1863/28.10.2016 г. и след предоставяне на съответния документ от РИОСВ, удостоверяващ че е проведена процедура по ЕО или че не се изисква провеждането на такава, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на ВиК услугите.”

5. По т. 5 от дневния ред – Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 2, предл. последно (контролира изпълнението по договора) от ЗВ, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Одобрява Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г.”

6. По т. 6 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в Общото събрание на 19.02.2019 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 19.02.2019 г. на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2018 г.”

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2018 г.”

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК, да гласува „за” вземане на следното решение:
„Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2019 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева и 00 ст.).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2019 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 15000
2. Община Велико Търново 22.30 % 9557.14
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5031.43
4. Община Елена 2.37 % 1015.71
5. Община Златарица 1.00 % 428.57
6. Община Лясковец 3.37 % 1444.29
7. Община Павликени 6.00 % 2571.43
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1555.71
9. Община Свищов 10.75 % 4607.14
10. Община Стражица 3.20 % 1371.43
11. Община Сухиндол 0.64 % 274.29

4. По т. 4 от дневния ред – Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на ВиК услугите, на основание точка 5.5 (а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, във връзка с писмо на Министъра на околната среда и водите с изх. № 08-00-1863/28.10.2016 г. и след предоставяне на съответния документ от РИОСВ, удостоверяващ че е проведена процедура по ЕО или че не се изисква провеждането на такава, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на ВиК услугите.”

5. По т. 5 от дневния ред – Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 2, предл. последно (контролира изпълнението по договора) от ЗВ, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Одобрява Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г.”

6. По т. 6 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |