This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 504

ОТНОСНО: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл.16в, ал.1 от Наредбата № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец взема решение за възлагане на превозите по автобусните линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец:

а). автобусна линия № 43В - Горна Оряховица - Добри дял - Козаревец - Джулюница, с часове на тръгване:

- от автогара гр. Горна Оряховица – 7:10; 10:50; 14:00; 16:30; 18:10; 19:50;
- от с. Джулюница – 6:40; 8:00; 12:00; 15:00; 17:20; 19:00.

б). автобусна линия № 99 - Горна Оряховица - Драгижево - Мерданя, с часове на тръгване:

- от автогара гр. Горна Оряховица – 7:45; 10:20; 14:15; 16:20;
- от с. Мерданя – 6:45; 9:00; 11:05; 15:00; 17:00,
въз основа на проведена процедура - възлагане чрез „събиране на оферти с обява” съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 187 - 195 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 5 (пет) години.

ІІ. Общински съвет - Лясковец възлага изпълнение на настоящото решение на Кмета на Община Лясковец и го оправомощава да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по подготовка на процедурата (възлагане чрез „събиране на оферти с обява” по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП) и нейното провеждане по реда на Закона за обществените поръчки, както и да сключи договор с определения за изпълнител на обществен превоз на пътници по двете автобусни линии.

ІІІ. Възлага на Кметът на Община Лясковец да внесе доклад в Общински съвет - Лясковец относно изпълнението на настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |