This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 502

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., РМС № 776/30.10.2018 г. за изменение на РМС № 277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2019 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва:
1.1. По прихода в размер на 10 322 096 лв. (съгласно Приложение № А) в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 595 340 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 706 049 лв.;
1.1.1.2. § 88-03 (- 39 273 лв.)
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 3 500 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 925 064 лв., разпределен съгласно Приложение № 4.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 726 756 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 389 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 602 495 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 714 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 313 300 лв.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 63 400 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети (- 2 250 лв.)
1.1.2.7. Трансфери между бюджети и средства от ЕС – 479 445 лв.
1.1.2.8. Възстановен безлихвен заем (- 480 777 лв.)
1.1.2.9. Възстановен заем от банки (- 623 198 лв.)
1.1.2.10. Възстановен заем от набирателната сметка (- 282 000 лв.)
1.1.2.11. Приватизация - 90 032 лв.
1.1.2.12. Други финансирания за отчисления по чл. 64 от ЗУО (- 48 447 лв.)
1.1.2.13. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 1 510 856 лв., разпределен съгласно Приложение № 4.
1.1.2.14. Остатък към 31.12.2019 г. в размер на (0 лв.)

1.2. По разходите в размер на 10 322 096 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № Б, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 960 235 лв., от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 5 595 340 лв.;
1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 364 895 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 4 361 861 лв.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 998 715 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 754 088 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 66 200 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 42 800 лв. собствени средства;
- 90 032 лв. от Приватизация.
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 244 627 лв.
съгласно Приложение № 2 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 134 359 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки в Община Лясковец – 113 359 лв.

1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец - 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.

1.3.5. Резерв от целева субсидия 152 318 лв.

1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 8 000 лв.
1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 8 000 лв. в т.ч. и за новородени бебета, на които поне единият родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 50 лв.
1.4.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 218 270 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 13 700 лв. и за дофинансиране по чл. 23, ал. 2 от Закона за народните читалища за текущ ремонт за 45 000 лв., както следва – Приложение № 8.
субсидия дофинансиране
гр. Лясковец - 137 605 лв. (за 14.5 субсидирани бройки) 4 000 лв.
с. Джулюница - 28 470 лв. (за 3 субсидирани бройки) 2 000 лв. 20 000 лв.
с. Козаревец - 23 725 лв. (за 2.5 субсидирани бройки) 2 200 лв.
с. Добри дял - 9 490 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 700 лв.
с. Драгижево - 9 490 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 900 лв. 25 000 лв.
с. Мерданя - 9 490 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 900 лв.

1.4.4. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост – 10 000 лв.

1.5. Приема следните лимити за разходи:
1.5.1. На основание чл. 37, ал. 2 от ПМС 344/21.12.2018 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
1.5.2. На основание чл. 35, т. 3 от ПМС 344/21.12.2018 г. определя представителни разходи за 2019 г.:
- на Кмета на Община Лясковец - в размер на 3 600 лв.;
- на кметовете на кметства - в размер на 240 лв. на всеки и
- на Председателя на Общински съвет Лясковец - в размер на 480 лв.

1.6. На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС 344/21.12.2018 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи - съгласно Приложение № 6.
1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно.

2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. - 0 лв.;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. - 0 лв.
2.3. Намерение за поемане на нов общински дълг - няма.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА утвърждава основната месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от ЗМСМА възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2019 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2019 г. - съгласно Приложение № 7.

5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 350 000 лв. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. от местни данъци и такси в размер на 350 000 лв. – съгласно план - график - Приложение № 1.

7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 178 741 лв., разходи в размер на 178 741 лв. и 16 броя численост на персонала.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на общината в размер на 950 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 4 000 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за 2020 г. и 2021 г. - Приложение № 3.

11. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

12. Възлага на Кмета на Община Лясковец:
12.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
12.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
12.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
12.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол.
12.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности.
12.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
13.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец:
14.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.2. При временни касови разриви по бюджета на общината да кандидатства за безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
14.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти
14.4. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 350 000 лева със срок за възстановяване 31.01.2020 г.

15. Приема за сведение Протокол от 11.01.2019 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |