This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 500

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на месец декември 2019 г., съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План - сметка за необходимите финансови средства в размер на 35 220 лв. и 12 720 лв. дофинансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на месец декември 2019 г., съгласно Приложение № 2.


Изтегли:
   Приложения № 1 и № 2
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |