This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 499

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2019 година, съгласно Приложение № 1.

2. Годишната програма по т. 1 може да бъде актуализирана с решение на Общински съвет - Лясковец.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец извършването на последващите, съгласно закона действия.


Изтегли:
   Приложение № 1
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |