This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 24.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 496

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 378/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3, т.2, чл.13, чл.15а, чл.17, ал.1 и ал.2, пр. І, чл.19а от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1 от свое Решение № 378/29.03.2018 г., както следва:

- В частта „Вид на дълга” – изразът „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем” става „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем”.
- В частта „Условия за погасяване”:
• Срок на погасяване – изразът „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване” става „до 25.08.2019 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване”.
Останалата част от текста на Решение № 378/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец не се променя.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви искане за сключване на анекс към Договор за кредит № 966/03.04.2018 г., да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекс към Договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |