This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 10.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 495

ОТНОСНО: Осъществяване на дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.3, чл.5, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи седемчленна комисия за осъществяване дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с изпълнение на договорните клаузи относно задължения, поети по сключените приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).

2. В състава на комисията да бъдат включени трима общински съветници, както следва: Ралица Владова Рашева, Златко Христов Войводов и Румен Николаев Карагеуров и четирима представители на общинска администрация при Община Лясковец: Заместник - кмет, юрисконсулт, Директора на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“ и Началник отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване“.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да внесе доклад в Общински съвет - Лясковец от работата на работната комисия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |