This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 10.01.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 492

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, с БУЛСТАТ 121100421, със седалище: гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, представлявана от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков, за сумата от 190 273.84 лв. (сто и деветдесет хиляди двеста седемдесет и три лева осемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец”, сключен между Община Лясковец и Държавен фонд „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

3. Определя срок на валидност (предявяване) на Записа на заповед – до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г., сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Община Лясковец.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 10.01.2019 г., Протокол № 58, точка първа от дневния ред по доклад № РР-138/09.01.2019 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |