This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 491

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2019 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
2. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 г.
3. Приемане на Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2019 г.
4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
5. Календарен план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода месец април до края на месец декември 2019 г.
6. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
7. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2018 г.
8. Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в гр. Лясковец” по проект: „Красива България” - кампания 2019 г.
9. Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство на НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец” по проект: „Красива България” - кампания 2019 г.
10. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
11. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания.
12. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Издаване на запис на заповед от Сдружение „МИГ - Лясковец - Стражица в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
2. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2020 - 2022 г.
3. Общинска програма за закрила на детето.
4. Отчет на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2018 г.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 г.
2. Годишен финансов отчет на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД за 2018 г.
3. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2019 г.
4. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец по проект: „Иновативен модел на социално икономическа интеграция в Община Лясковец”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”
5. Годишен план за предоставяне на социални услуги - 2020 г.
6. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2018 г.
7. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2019 г. в Община Лясковец.
8. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2019 г.
3. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
4. Удостояване с Годишни награди за заслуги към Община Лясковец в областта на културата, образованието, спорта и икономиката.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |