This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 488

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, чл.6 от Закона за ветераните от войните на Република България и писмо с вх. № М - 3018/03.12.2018 г. от Председателя на Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец предоставя на Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец за безвъзмездно ползване част от имот - публична общинска собственост, представляващ: Зала за клуб и складово помещение за съхраняване на инвентара, находящо се в първи надземен етаж на Административната сграда на Община Лясковец, с обща площ от 27.47 кв.м, който да се ползва съвместно от двата съюза - Съюза на ветераните от войните в България и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва при Община Лясковец, за осъществяване на тяхната общественополезна и патриотична дейност.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: Зала за клуб и складово помещение за съхраняване на инвентара, находящо се в първи надземен етаж на Административната сграда на Община Лясковец, с обща площ от 27.47 кв.м, със Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |