This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 456

ОТНОСНО: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.19 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

Изтегли:
   Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |