This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 405

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В т. 1.3. от свое Решение № 362/25.01.2018 г. числото„1 176 102 лв.” се запазва, а в т. 1.3.3. числото „21 000 лв.“ става „221 000 лв.“ като текстът на решението придобива следната редакция:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 176 102 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 321 612 лв. за:
- 268 600 лв. целева субсидия;
- 53 012 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 854 490 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 221 000 лв., в т.ч. с. Джулюница – сграда кметство 3 000 лв., ритуална зала в с. Джулюница – 10 000 лв., ДГ „Радост” - гр. Лясковец ремонт ВиК – 3 000 лв., улични настилки в Община Лясковец – 200 000 лв. и дофинансиране НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево – 5 000 лв.

1.3.4. За ремонтно-възстановителни работи на ул. „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево – 286 635 лв., предоставени с ПМС №260/24.11.2017 г.

1.3.5. Преходен остатък от целеви трансфер от 2017 г. в размер на 234 лв., в т.ч. 230 лв. за ремонт на IV клас пътища и 4 лв. за ремонт на улична мрежа.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |