This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 404

ОТНОСНО: Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2017 г., отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2017 г. по прихода и по разхода в размер на 8 422 575 лв., ведно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет (Приложение № 1).

2. Приема отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2017 г. (Приложение № 2).

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2017 г. (Приложение № 3).

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 г. (Приложение № 17).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |