This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 387

ОТНОСНО: Закриване на Начално училище „Никола Козлев” - гр. Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.312, ал.1 и ал.6, чл.314, ал.3 и чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл.7 и чл.11, ал.1 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за закриване на НУ „Никола Козлев“ - гр. Лясковец.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на НУ „Никола Козлев“ - гр. Лясковец.

3. Задължителната документация на НУ „Никола Козлев“ - гр. Лясковец да се предаде и съхранява в СУ „Максим Райкович“ - гр. Лясковец.

4. Имуществото на НУ „Никола Козлев“ - гр. Лясковец да бъде прието от лице, определено със заповед на Кмета на Община Лясковец.

5. Трудовите правоотношения с персонала на НУ „Никола Козлев“ - гр.Лясковец да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |