This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 383

ОТНОСНО: Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.75 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец (Приложение № 1).

Изтегли:
   Приложение № 1
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |