This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 381

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот (ПИ) № 044004 в землището на с. Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот (ПИ) извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 044004 с площ от 1361 м2 и начин на трайно ползване „нива”, в землището на с.Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец, с цел промяна предназначението му от земеделска земя в територия за жилищни нужди с цел изграждане на жилищна сграда.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 044004, начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на с.Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |