This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 379

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |