This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 362

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., РМС № 667/01.11.2017 г. за изменение на РМС № 286 от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2018 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва:
1.1. По прихода в размер на 7 522 757 лв. (съгласно Приложение № 1 А) в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 455 742 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 044 668 лв.;
1.1.1.2. § 88-03 (- 9 933 лв.)
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 3 500 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 417 507 лв., разпределен съгласно Приложение № 6.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 067 015 лв., в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 080 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 476 637 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 663 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 268 600 лв.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 57 700 лв.
1.1.2.6. Други в размер на (- 177 692 лв.) – в т.ч. за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО (- 123 345 лв.)
1.1.2.7. Възстановен безлихвен заем (- 423 464 лв.)
1.1.2.8. Възстановен заем от Фонд ФЛАГ ЕАД (- 48 885 лв.)
1.1.2.9. Възстановен заем от набирателната сметка (- 319 235 лв.)
1.1.2.10. Приватизация - 150 000 лв.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 339 854 лв., разпределен съгласно Приложение № 6.
1.1.2.12. Остатък към 31.12.2018 г. в размер на (0 лв.)

1.2. По разходите в размер на 7 522 757 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 Б, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 673 341 лв., от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 4 455 742 лв.;
1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 217 599 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 849 416 лв.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 300 657 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 321 612 лв. за:
– 268 600 лв. целева субсидия;
– 53 012 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 979 045 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 21 000 лв., в т.ч. с. Джулюница – сграда кметство - 3 000 лв., ритуална зала в с. Джулюница – 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр.Лясковец ремонт ВиК – 3 000 лв. и дофинансиране НЧ „Развитие - 1894“ - с.Драгижево – 5 000 лв.
1.3.4. За ремонтно – възстановителни работи на ул. „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево – 286 635 лв., предоставени с ПМС № 260/ 24.11.2017 г.
1.3.5. Преходен остатък от целеви трансфер от 2017 г. в размер на 234 лв., в т.ч. 230 лв. за ремонт на IV клас пътища и 4 лв. за ремонт на улична мрежа.

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 8 000 лв.
1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 8 000 лв. в т.ч.и за новородени бебета, на които поне единия родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 50 лв.
1.4.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 184 250 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 11 800 лв. и за дофинансиране по чл. 23, ал. 2 от Закона за народните читалища за текущ ремонт за 5 000 лв., както следва – Приложение № 8.
субсидия дофинансиране
гр. Лясковец - 117 250 лв. (за 14 субсидирани бройки) 3 700 лв.
с. Джулюница - 20 937.50 лв. (за 2,5 субсидирани бройки) 1 800 лв.
с. Козаревец - 20 937.50 лв. (за 2,5 субсидирани бройки) 1 600 лв.
с. Добри дял - 8 375 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 500 лв.
с. Драгижево - 8 375 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 600 лв. 5 000 лв.
с. Мерданя - 8 375 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 600 лв.

1.4.4. Субсидия за подпомагане на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) за 3 200 лв., както следва:
- ФК „Левски” - гр. Лясковец – 2 000 лв.
- ФК Джулюница – 200 лв.
- ФК Козаревец – 200 лв.
- ФК Мерданя – 200 лв.
- ФК Добри дял – 200 лв.
- ХК „Владислав- 2009” - с. Джулюница – 200 лв.
- Волейболен клуб - гр.Лясковец – 200 лв.
Упълномощава Кмета на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

1.4.5. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост – 10 000 лв.

1.5. Приема следните лимити за разходи:
1.5.1. На основание чл. 37, ал. 2 от ПМС 332/22.12.2017 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
1.5.2. На основание чл. 35, т. 3 от ПМС 332/22.12.2017 г. определя представителни разходи за 2018 г.:
- на Кмета на Община Лясковец - в размер на 3 600 лв.;
- на кметовете на кметства – в размер на 240 лв. на всеки и
- на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 480 лв.

1.6. На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС 332/22.12.2017 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 8.
1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно.

2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. – 0 лв.;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. – 0 лв.
2.3. Намерение за поемане на нов общински дълг - няма.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2018 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2018 г., съгласно Приложение № 7.

5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. размер на 150 000 лв. и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2018 г. от местни данъци и такси в размер на 200 000 лв. – съгласно план - график - Приложение № 2.

7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 158 736 лв., разходи в размер на 158 736 лв. и 16 броя численост на персонала.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета на общината в размер на 948 507 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 3 265 300 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 г. - 2020 г. - Приложение № 3.

11. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

12. Възлага на Кмета на Община Лясковец:
12.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
12.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
12.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
12.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол.
12.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности.
12.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
13.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец:
14.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
14.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
14.3. При временни касови разриви по бюджета на общината да кандидатства за безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
14.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
14.5. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 350 000 лева със срок за възстановяване 31.01.2019 г.

15. Приема за сведение Протокол от 11.01.2018 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 13.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |