This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 354

ОТНОСНО: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка със заявление вх.№ 288/27.11.2017 г. от Николай Пенев Табаков и становище с изх.№ 40/08.12.2017 г. от управителя на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД да сключи дългосрочен договор за отдаване под наем на помещения, намиращи се на партерния етаж в сградата на „Медицински център І” в гр. Лясковец, с Николай Пенев Табаков от гр.Лясковец, адрес: ул. „Стойчо Куркев” № 21 Б, ет.3, за самостоятелна медико-техническа лаборатория (зъботехническа лаборатория), при наемна цена, определена съгласно Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество и съобразно становището на управителя на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |