This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 347

ОТНОСНО: Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал. 1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.4а, т.1 и чл.59, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г., съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |